การป้องกันทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ภาษาไทย]
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2563
  • รายการการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน