การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม