สัญญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

เป็นรูปดอกบัวตูมมี 5 กลีบ อยู่ในวงกลมล้อมด้วยลายตาอ้อยแปดตา
ดอกบัว 5 กลีบ มีความหมายว่า คุณธรรม 5 ประการ
วงกลม มีความหมายว่า ความสามัคคี
ลายตาอ้อย มีความหมายว่า แนวปฏิบัติตามมรรค 8 ประการ

อักษรย่อ : ว.ส.

 

สีประจำโรงเรียน : ส้ม – ขาว

ส้ม เป็นสีแห่งเปลวเพลิง หมายถึง ความมีสติปัญญาและความรอบรู้
ขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ หมายถึง จิตที่สะอาดแจ่มใสไร้กิเลส

คำขวัญโรงเรียน : รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์
ปรัชญา : เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย สนใจกีฬา
ค่านิยมองค์กร : รักองค์การ งานถูกต้อง ยกย่องคุณธรรม

คติธรรมโรงเรียน : มตฺตญญุตา สทา สาธุ
การรู้จักประมาณตน ยังผลประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ