การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562