นางฐิติมา นาครพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผลงานในปีบริหาร