นางฐิติมา นาครพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผลงานในปีบริหาร

– ก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียน 2 ที่เสื่อมโทรม
– ส่งเสริมการขับเคลื่อน Zero West School