คณะกรรมการอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1นายชุมพล กาญจนะ ประธานกรรมการ
2นายกฤษพณ หวานแก้วกรรมการ
3นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณกรรมการ
4นายโชคชัย เวียงวีระชาติกรรมการ
5นายปิ่นภพ หนูปลื้มกรรมการ
6นางเกสร คงด้วงกรรมการ
7นายอุดร อาชาฤทธิ์กรรมการ
8นายเนติกานต์ ขาวทองกรรมการ
9นายสุพณ จิรัตน์ฐิกุล กรรมการ
10ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรีกรรมการ
11ดร.ปรเมษฐ์ จินากรรมการ
12นายสำเริง ทองศรีกรรมการ
13นายคนองศิลป์ ชิตกุลกรรมการ
14นายสุรินทร์ บุญประสพกรรมการ
15นายประเสริฐ บุญประสพกรรมการ
16นายประชุม เจนเจริญวงศ์กรรมการ
17นายเพยาว์ ชูประดิษฐ์กรรมการ
18นายสงวน รัฐนิยมกรรมการ
19นายอภิเชษฐ เผือกภูมิกรรมการ
20นายสุริยา วรประดิษฐ์กรรมการ
21นายสุชาติ หงษ์ทอง กรรมการ
22นายเลื่อน โพธิ์แหน กรรมการ
23
นายจริง บุญมากกรรมการ
24นายเสรี สิทธิเชนทร์ กรรมการ
25นายอาคม ช่วยบำรุงกรรมการ
26นางสาวสรวงสุดา บุญล่องกรรมการ
27นายชัชวาล ศรีน้อยกรรมการ
28พ.ต.ท.วีระพันธ์ เกื้อรักษ์กรรมการ
29นายสมเกียรติ วิรัตน์ กรรมการ
30นายสนิท ลิกขะไชยกรรมการ
31นายสาธร บุญเนียมกรรมการ
32นายมนตรี พรหมมา กรรมการ
33นางศรีวิภา ขวัญช่วยกรรมการ