เลขหมายภายใน

เบอร์โทร : 077 – 361 – 996 ตามด้วยเลขหมายภายใน

งานประชาสัมพันธ์0 หรือ 109
งานลูกเสือ (ครูสาโรจ)112
กลุ่มงานกิจการนักเรียน (ปกครอง)115
สภาคณะกรรมการนักเรียน116
คณะกรรมการนักเรียน117
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา – พลศึกษา118
กลุ่มงานวิชาการ / ห้องถ่ายเอกสาร121
ห้องกิจกรรม (พัฒนาผู้เรียน)122
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ123
งานทะเบียน124
งานแนะแนว ม.ปลาย (ครูนัจที)126
กลุ่มบริหารทั่วไป /สารบรรณ/ งาน ICT127
สำนักงานผู้อำนวยการ/ งานเลขานุการ129
งานการเงิน /พัสดุ130
งานแนะแนว ม.ต้น (ครูสุภาพิศ/ ครูวันดี)136
ห้องเรียนไร้พรหมแดน137
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี138
โรงอาหาร (อาคารกฐินณรงค์)145
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 1 (พิกุลทอง 1)211
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 (ครูธงชัย)218
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ221
ศูนย์อาเซียนเวียงสระ/ ภาษาจีน230
เวียงสระมินิมาร์ท 2560311
ห้องดนตรีไทย (ครูบุญส่ง)316
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์328
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ พิกุลทอง 2411
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ412
ห้องพักครูชาวต่างชาติ (งานEP/ MEP)413
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ431
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย501
TO BE NUMBER ONE502
อาคารพักเวรยาม – กลางคืน503
ป้อมยามหน้าโรงเรียน601
ห้องดนตรีสากล (ครูอนันต์)602
ห้องนาฏศิลป์ 1 (ครูอรวรรณ)603
ห้องพักครูเกษตร604
งานบริการ (ช่างบำรุง) 1605
ห้องพักครูศิลปะ606
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คหกรรม (ครูจิราพร)
607
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คหกรรม 2 (ครูวาสนา)
608
หอประชุมเฟื่องฟ้า609
งานซ่อมบำรุง 2 (โรงอาหารเก่า)610
อาคารพยาบาล (ดอกบัว)611