คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1นายวินัย อานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
2นายสมศักดิ์ นวลแก้วผู้ทรงคุณวุฒิ
3นายณรงค์ ยังชูผู้ทรงคุณวุฒิ
4นายประวิทย์ แก้วอ่อนผู้ทรงคุณวุฒิ
5นายธานี ระวิวังศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
6นายปัญญา คงปานผู้ทรงคุณวุฒิ
7นายวิทยา ฑูรย์ภานุประพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
8นายประดิษฐ์ นวลแก้วผู้แทนผู้ปกครอง
9นางสาววราภรณ์ จินาผู้แทนครู
10นายเกษม บัวผินผู้แทนศิษย์เก่า
11นายธงชัย ชูทัพผู้แทนองค์กรชุมชน
12นายพรรณเลิศ ชูช่วยสุวรรณผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13พระครูสิริธรรมวัฒนากรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
14นายสุเทพ กูลเกื้อผู้แทนองค์กรศาสนา
15นายเชษฐ สำลีพันธ์กรรมการและเลขานุการ