นายเชษฐ สำลีพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผลงานในปีบริหาร

  • 2559 ได้ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงหอประชุมเฟื่องฟ้า
  • 2559 จัดทำหลังคาทางเชื่อมอาคาร
  • 2559 ปรับปรุงระบบไฟประตูรั้วและป้ายชื่อหน้าโรงเรียน
  • 2559 ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 5 (จัดทำกำแพงและภาพวาดผลงานนักเรียน)
  • 2559 จัดสร้างอนุสรณ์รุ่น ม.3 ม.6 (เสาธงส้มขาวและป้ายประวัติโรงเรียน ด้านประตูทางเข้า) รุ่นที่ 45/35
  • 2560 ได้รับรางวัล “Best Practice” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
  • 2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
  • 2560 สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งเพลงบอกนักเรียนและเยาวชน ในโครงการประกวดเพลงบอกนักเรียน และเยาวชน อำเภอเวียงสระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสระ
  • 2560 ประสานงานจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
  • 2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าโรงเรียน
  • 2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจามจุรี / สวนป่า
  • 2560 ปรับปรุงป้อมยาม
  • 2560 จัดสร้างอนุสรณ์รุ่น ม.3 ม.6 (สัญลักษณ์ดอกบัวหน้าประตูทางเข้า) รุ่น 46/37
  • 2560 ปรับปรุงอาคารออเรนจ์ไวท์เป็นที่พักครูเวรกลางคืน
  • 2560 ปรับปรุงลานโสกน้ำหน้าอาคาร 3 เป็นที่พักผ่อนแก่นักเรียน
  • 2560 ปรับปรุงห้องเรียนดนตรีไทย
  • 2560 ปรับปรุงห้องเรียนรวม (ใต้อาคาร 5)
  • 2560 ปรับปรุงห้องเรียน MEP
  • 2560 โรงจอดรถครูบริเวณอาคาร 2
  • 2560 ปรับปรุงโรงอาหารเก่าเป็นสำนักงานนักบริการ / ที่เก็บเอกสารสำคัญการเงิน
  • 2560 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
  • 2560 จัดตั้งสหกรณ์โรงเรียน
  • 2560 ปรับปรุงห้องสมุด ให้มีส่วนของห้องสมุดธรรมชาติและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโซล่าเซล
  • 2560 ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างประตูทางเข้าเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโซล่าเซล
  • 2561 ได้จดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงสระ
  • 2561 สร้างห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์
  • 2561 โรงเรียนเวียงสระเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัลชมเชย
  • 2562 รับการประเมิน OBECQA
  • 2562 รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา