นายมนตรี พรหมมมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

7 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2559

ผลงานในปีบริหาร

 • 2557 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝันยั่งยืน
 • 2557 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention)
 • 2557 ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 2557 ได้ก่อสร้างอาคารพยาบาล(อาคารดอกบัว) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 โรงเรียนเวียงสระ
 • 2558 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (SCQA : School Quality Awards) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 • 2558 อาคารเรียน 5 , โรงอาหาร 500,
 • อาคารหอประชุม (บริจาค)
 • 2559 เข้าร่วมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา โครงการ “โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
 • 2559 ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 • 2559 ซุ้มประตูโรงเรียน , โดมสนามบาส