นายเจนจัด ภักดีไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

15 ตุลาคม 2547 – 7 ธันวาคม 2555

ผลงานในปีบริหาร

  • 2553 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเวียงสระ โดยมีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2553 – 2555
  • 2555 ได้เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย ณ วันที่ 26 กันยายน 2555
  • 2548 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
  • 2548 โรงเรียนเวียงสระเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548
  • 2549 ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ว่าโรงเรียนเวียงสระ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารอย่างดียิ่ง