นายชัยยุทธ์ ศรีขจร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1 กุมภาพันธ์ 2543 – 15 ตุลาคม 2547

ผลงานในปีบริหาร

– 2543 อาคารโรงอาหาร ยางนา (บริจาค)  อาคารโรงรถ 12 ช่อง (สวัสดิการ)
– 2545 อาคารประกอบและห้องน้ำห้องส้วม