นายกาญจน์ จามพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

3 กรกฎาคม 2529 – 30 ตุลาคม 2533

ผลงานในปีบริหาร

2529 บ้านพักครู
2530 อาคารแบบ 102/271
2533 บ้านพักภารโรง , ส้วม 1 หลัง