นายทรง จิระกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

25 มิถุนายน 2527 – 30 มิถุนายน 2529

ผลงานในปีบริหาร

2527 บ้านพักครู 1 หลัง
2528 บ้านพักครู 1 หลัง
2529 บ้านพักครู 2 หลัง

อดีตผู้อำนวยการ นายทรง จีรกุล

นายทรง จีรกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ ดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2527 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2529 เป็นผู้บริหารคนที่ 4 ของโรงเรียนเวียงสระ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระขณะนั้น โรงเรียนเป็นช่วงที่โรงเรียนมีการพัฒนา เติบโต ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งจำนวนบุคลากร อาคารสถานที่ การเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดในท้องที่ จัดการศึกษาให้แก่ลูกหลานชาวเวียงสระ ผู้บริหารจึงต้องดูแล ใส่ใจพัฒนาในทุกด้าน ทั้งการประสานงานงบประมาณ ต่อสร้างบ้านพักครูขึ้นอีก 4 หลัง ให้เพียงพอต่อการเพิ่มของอัตรากำลังบุคลากร

อุปนิสัยและลักษณะของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ ท่านนี้เป็นผู้บริหารที่ได้รับความชื่นชมในด้านการครองคน ครองงาน เป็นอย่างดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

แม้เป็นการดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนเวียงสระในระยะเวลาอันสั้น แค่เพียงเวลา 2 ปี แต่ผลงานที่ท่านได้สร้างสมตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนั้น ชาวเวียงสระขอเชิดชูในความดีนั้นและดำรงอยู่ในความทรงจำตลอดไป