นายณรงค์ กาญจนประทุม

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 : 25 พฤศจิกายน  2520 – 24 มิถุนายน 2527

วาระที่ 2 : 1 พฤศจิกายน 2533 – 30 กันยายน 2535

ผลงานในปีบริหาร

  • 2521 อาคารเรียน 1 แบบ 216ค2 ชั้น 16 (คสล) 8 ห้อง
  • 2522 แบบมาตรฐาน 1 ชั้น ตึก (คสล)
  • 2524 อาคารเรียน 3 แบบ 216 ค2 ชั้น 16 (คสล)
  • 2525 อาคารเรียนแบบ ฝ 1021 ชั้น 2 หน่วยตึก (คสล), อาคารประกอบห้องน้ำ  6 ที่ หลังที่ 4 อาคาร 3
  • 2526 อาคารเรียนแบบ ฝ 1021 ชั้น 2 หน่วยตึก (คสล) อุตสาหกรรม
  • 2533 อาคารเรียนประกอบ ห้องน้ำ  6/4 หลังที่ 5 หอประชุม
  • 2535 อาคารเรียนที่ 4 แบบ 216ล/292 ชั้น 16 ตึก (คสล)

สดุดี…แด่…อาจารย์ณรงค์  กาญจนประทุม

โรงเรียนเวียงสระได้รับการพัฒนาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในด้านการจัดการเรียนการสนอ มีผู้บริหารหลายท่านที่เป็นบุคคลสำคัญในการบริหารการจัดการให้บรรลุผลสำเร็จ อาจารย์ณรงค์ กาญจนประทุม เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 2 วาระ โดยในวาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2520 จนถึงเดือนมิถุนายน 2527 ในวาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ถึง 30 กันยายน 2535

อาจารย์ณรงค์ กาญจนประทุมเป็นผู้บริหารที่ขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่ความก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดถึงชุมชน ท่านเป็นนักพัฒนาที่ระดมความคิดอาศัยพลังความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนในองค์กร การทำงานจึงเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผล

นอกจากพัฒนาด้านการเรียนการสอนแล้ว ท่านเล็งเห็นถึงอุปสรรคการไม่มีความพร้อมของอาคารสถานที่ที่จะรองรับความสะดวกแก่ครูและนักเรียน อาคารเรียนมีไม่เพียงพอกับนักเรียน ท่านจึงมีนโยบายของบประมาณอาคารเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังมีรายละเอียดดังนี้

2521  คารเรียน 1 แบบ 216ค2 ชั้น 16 (คสล) 8 ห้อง
2522  แบบมาตรฐาน 1 ชั้น ตึก (คสล)
2524  คารเรียน 3 แบบ 216 ค2 ชั้น 16 (คสล)
2525  อาคารเรียนแบบ ฝ 1021 ชั้น 2 หน่วยตึก (คสล), อาคารประกอบห้องน้ำ  6 ที่ หลังที่ 4 อาคาร 3
2525  อาคารเรียนแบบ ฝ 1021 ชั้น 2 หน่วยตึก (คสล) อุตสาหกรรม
2533  อาคารเรียนประกอบ ห้องน้ำ 6/4 หลังที่ 5 หอประชุม
2534  อาคารเรียนที่ 4 แบบ 216ล/292 ชั้น 16 ตึก (คสล)

จากปี พ.ศ. 2521 – 2535 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการอำนวยความสะดวกสบายด้านการจัดการเรียนการสอนมีมากขึ้น ทั้งนี้เกิดจากการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและผลักดันอย่างเข้มแข็ง เอาใจใส่ ประสานความร่วมมือและวิธีการที่เหมาะสม โรงเรียนจึงได้รับการพัฒนาเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีความสามารถเป็นที่โดดเด่น