นายเดโช นาคทองคง

ตำแหน่ง ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 : 6 สิงหาคม 2518 – 24 พฤษภาคม 2520
วาระที่ 2 : 1 ตุลาคม 2535 – 10 ตุลาคม 2542

ผลงานในปีบริหาร

  • 2515 อาคารเรียน 2 แบบ 216 2ชั้น 16 ห้องเรียน ก่อสร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ก่อสร้างปี พ.ศ. 2575
    จำนวน 4 ห้องเรียน
  • 2516 ห้องน้ำ ห้องส้วม หลัง 1 จำนวน 4 ที่ (อาคารประกอบ)
  • 2516 ห้องน้ำ หลัง 2 จำนวน 4ที่ (อาคารประกอบ)
  • 2516 บ้านพักครู 1 หลัง