นายอัมพร กลับวิเศษ

ตำแหน่ง ครูใหญ่ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
17 พฤษภาคม 2514 – 7 กรกฎาคม 2518ผลงานในปีบริหาร

  • 2515 อาคารเรียน 2 แบบ 216 2ชั้น 16 ห้องเรียน ก่อสร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ก่อสร้างปี พ.ศ. 2575
    จำนวน 4 ห้องเรียน
  • 2516 ห้องน้ำ ห้องส้วม หลัง 1 จำนวน 4 ที่
    (อาคารประกอบ)
  • 2516 ห้องน้ำ หลัง 2 จำนวน 4ที่
    (อาคารประกอบ)
  • 2516 บ้านพักครู 1 หลัง

โรงเรียนเวียงสระ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 ในที่ดินเดิมจากราชพัสดุ โดยมีผู้บริหารท่านแรกคือ นายอัมพร กลับวิเศษ เข้าดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2518

ในปี พ.ศ. 2515 มีเพียงอาคารเรียนตึกครึ่งไม้หนึ่งหลัง ห้องน้ำห้องส้วมหนึ่งหลัง และบ้านพักครูหนึ่งหลัง สถานศึกษาเล็ก ๆ ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น จึงเป็นความท้าทายที่นำพัฒนาให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ให้เยาวชนในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ด้วยความเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น บากบั่นทำงานทุ่มเทด้วยความเสียสละ นำบุคลากรที่มีเพียงไม่กี่คน ณ เวลานั้น พัฒนาด้านต่าง ๆ จนสามารถเกิดผลผลิต เป็นลูกศิษย์ที่จบออกไปเป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย ในหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ วิศวกร ทนายความ นักธุรกิจ นักการเมือง ฯลฯ อันเป็นความภาคภูมิใจแก่ชาวเวียงสระ ตราบเท่าปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะจากไป แต่ชื่อนายอัมพร กลับวิเศษ ครูใหญ่ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเวียงสระ นับเป็นคุณูปการที่อยู่ในใจของชาว วส. ตลอดไป