ข้อมูลครู

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวิทยฐานะ

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระ