กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้