อัตลักษณ์โรงเรียน

“SMART”

S คือ Smile
M คือ Moral
A คือ Active
R คือ Ready
T คือ Talent

เอกลักษณ์โรงเรียน

“โรงเรียนในฝัน : CLEAN GREEN SAFE”