ผลการแข่งขันศึลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ

 

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

เหรียญรายการกลุ่มสาระนักเรียน/ครู
ทองแดง ชนะเลิศการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ภาษาไทย 1. เด็กหญิงกิตติยา เนียมช่วย
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางกาญจนา แป้นเจริญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3การงานอาชีพ 1. เด็กหญิงปาณิภา ครรชิตพงษา
2. เด็กหญิงวริษฐา นาคเป้า
3. เด็กหญิงอมราวดี พงศ์เตรียง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางจิราพร เจริญผล
2. นางประนอม สรรพา
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1. เด็กหญิงกรกัญญา สืบ
2. เด็กหญิงชลธิดา เผ่าภู่
3. เด็กหญิงณัฐวดี ชูลี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา มณีอ่อน
5. เด็กหญิงพรรณพิมล ทักษ์จ่าง
ครูผู้ฝึกสอน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์
2. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 การงานอาชีพ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช สวัสดีมาก
2. เด็กชายกิตติพัฒน์ เกื้อฉิม
3. เด็กชายวัชรพล แก่นจันทร์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายตรัยพร เดชาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาภรณ์ จันพลโท
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 การงานอาชีพ 1. นางสาวธัญญารัตน์ เพชรสง
2. นางสาวบุญรัตน์ บุญรักษา
3. นางสาววิภา เสาร์ดี
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายตรัยพร เดชาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาภรณ์ จันพลโท
ทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์1. นางสาวกัญญาภัค คงสุวรรณ
2. นางสาวชุติรัตน์ คงสา
3. นางสาววริศรา ทองขำ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวน้ำฝน ใสหลวง
2. นางสาวสวพรรณ หนูแป้น
ทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1. นางสาวชัชฎาภรณ์ จั่นเพชร
2. นางสาวทัชพร บุญเลิศ
3. นางสาวธันย์ชนก สายเภอ
4. นางสาวรัชนีกร ลีวัง
5. นางสาววรรณภา ดำสุข
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต
2. นางสิริวรรณ์ ทิพย์โอสถ
ทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1. เด็กหญิงชนกกานต์ อุบลกาญจน์
2. เด็กหญิงศจีรักษ์ เนาวพันธ์
3. นายอดิศร กิมเสาว์
4. นายอานนท์ ศรีสาท
5. เด็กชายอาเคน แซ่ฮ่าน
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาววิชชุตา เตาวโต
2. นางสาวศศิวรรณ มุสิก
ทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1. เด็กหญิงชลทิพย์ บุญเนียม
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาววิชชุตา เตาวโต
ทองการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก เพชรสงค์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา ชูรักษ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา เอียดมีสี
4. เด็กหญิงธัญญภรณ์ กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงปวริศา ชัยณรงค์
6. เด็กหญิงรวิสนันท์ ลิ่วล่อง
7. เด็กหญิงลฏาพา พลพิชัย
8. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา กรุงแก้ว
9. เด็กหญิงสุกัญญา คงษา
10. เด็กหญิงโชติมา ฮวดทวี
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายเอกพจน์ แก้วมณี
2. นางสาวฐิติมน เพชรเจริญ
3. นางสาวไซนะ สาเมาะ
ทองการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6ศิลปะ-ดนตรี 1. นายกฤษฎา ทองแก้ว
2. เด็กหญิงทิฆัมพร เพชรประพันธ์
3. นายธัชพิสิษฐ์ เอกทนงศิลป์
4. เด็กชายธีรภัทร แก้วทองสร
5. นายนพวงศ์ หมั่นถนอม
6. เด็กชายปัณชพัฒน์ ชูกรณ์
7. นางสาวพัตรพิมล เดชเสัง
8. นายภานุพงศ์ มณีอ่อน
9. เด็กชายลัญฉกร เกื้อกลิ่น
10. เด็กชายสุริโย ทิพย์ทอง
11. เด็กชายหัสดี หาพันธ์
12. นางสาวเกสรา สวัสดิ์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายศุภชัย สมพงษ์
2. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
3. นายบุญส่ง หนูเซ่ง
ทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 1. เด็กชายภูริณัฐ วัชนะ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
ทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 1. เด็กชายกฤติพงศ์ วงค์นาศรี
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
ทองการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 1. นางสาวนฤภร บุตติพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
ทองการแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ศิลปะ-ดนตรี 1. เด็กชายกฤติพงศ์ วงค์นาศรี
2. เด็กหญิงกิตติมา ภูตะมี
3. นางสาวจิราภัทร สวัสดิ์อุบล
4. นางสาวณัฐฑริกา ไทยเกิด
5. เด็กชายณัฐพล วุฒิชัย
6. เด็กหญิงณัฐริกาล บำรุง
7. นายณัฐวุฒิ บำรุง
8. เด็กชายธนศักดิ์ อนุรักษ์
9. นางสาวปวีณา แซ่ด่าน
10. เด็กชายภูริณัฐ วัชนะ
11. นางสาวรัชนีกร สีวัง
12. เด็กหญิงฤทัยกานต์ ฮวดทวี
13. นางสาวศภดา สุขเกษม
14. นางสาวศศิกานต์ เมืองน้อย
15. เด็กชายศศิธร ศรีธนสาร
16. เด็กหญิงศิราญา เทพบุรี
17. นางสาวสุทธิดา บุญเหลือ
18. เด็กชายสุรศักดิ์ เจริญราษฏร์
19. นายอภิสิทธิ์ มีชัย
20. เด็กชายอภิสิทธิ์ เสสน
21. เด็กหญิงอัสชมากรณ์ กาญจนประทุม
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
2. นายบุญส่ง หนูเซ่ง
3. นางสมทรง วิชัยดิษฐ์
ทองการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 1. เด็กชายกฤตเมธ หวามา
2. เด็กชายณครินทร์ โภชนาธาร
3. เด็กชายธงธวัฒน์ หนูแก้ว
4. เด็กชายบรรวิชญ์ ทองขำ
5. เด็กหญิงพรลภัส หวานแก้ว
6. เด็กหญิงภควดี สวยพันธ์
7. เด็กชายภูมิศักดิ์ ดวงดาว
8. เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ประพันธ์
9. เด็กหญิงอรนลิน กรีมละ
10. เด็กหญิงอารีซา หะยีเส็นเบ็ญละ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสุชญา เทือกสุบรรณ
2. นางดวงกมล หวานแก้ว
3. นางสาววาสนา อินทกรูด
ทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1. เด็กหญิงปรียานุช แจ้งเศรษฐ
2. เด็กหญิงปาราวตี ระวังตา
3. เด็กหญิงรักอภัย รักขา
4. เด็กหญิงวริษฐา คล้ายโสม
5. เด็กหญิงสุวิริภา ฉวาง
6. เด็กหญิงอภิรดา พัฒสิน
7. เด็กหญิงอรวรา จุลละเอียด
8. เด็กหญิงเกษณี ทองแฉล้ม
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสุชญา เทือกสุบรรณ
2. นางดวงกมล หวานแก้ว
3. นางสาววาสนา อินทกรูด
ทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1. นางสาวธมนวรรณ ใสสะอาด
2. นางสาวธมลวรรณ สวยสาย
3. นางสาวปัฐทิชา อภิศักดิ์มนตรี
4. นางสาวพรรณวิสา ส้วนเส้ง
5. นางสาวพิยดา พรหมรักษา
6. นางสาวอุษณีย์ จิตสวาท
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสุชญา เทือกสุบรรณ
2. นางดวงกมล หวานแก้ว
3. นางสาววาสนา อินทกรูด
ทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. เด็กหญิงฐานิตา บวรสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญสิตา ทองนาค
3. เด็กหญิงภูริฎชญาดา ณ นคร
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวเหมรัตน์ สารวัตร
2. นายวีระชัย แดงแสละ
ทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์1. เด็กชายคเนศ เดชอรุณ
2. เด็กชายณัฐพล ยิ้มน้อย
3. เด็กชายธนวรรษ กาญจนารัตน์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
2. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
ทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 คอมพิวเตอร์1. นางสาวจริยาภรณ์ วรรณโชติ
2. เด็กหญิงเพชรีวรรณ จิววุฒิพงค์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวจุฑารัตน์ ไชยพล
2. นางพัชรี วุฒิกรณ์
ทองการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เรียนรวม - ภาษาไทย 1. เด็กหญิงนัฐนันท์ คงปาน
2. เด็กหญิงพรรณภศา เพชรคง
3. เด็กชายวัชรพล ศรีโชค
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
2. นางสาวสลี โรยร่วง
เงินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 ภาษาไทย 1. นางสาวธิษณามดี แก้วอ่อน
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
เงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ 1. เด็กหญิงทัศนา ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุเนตตี สุวรรณขันธ์
3. เด็กหญิงอมลทิพย์ อนุรักษ์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางปภาดา บุญชนะ
2. นางสาวอารยา แก้วทองสอน
เงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ การดี
2. เด็กชายพสุ เจริญรูป
3. เด็กชายอดิเทพ จันทปะ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวนิชารัตน์ หนูทวี
2. นางสาวน้ำฝน ใสหลวง
เงินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 คณิตศาสตร์ 1. เด็กชายภานุมาศ ประมูล
2. เด็กชายภูริภัทร แจ้งเศรษฐ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวกาญจนา หอมรัตน์
2. นางสาวจุธามาศ พริกเบ็ญจะ
เงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 วิทยาศาสตร์1. นายศิริพงษ์ กิ่งทอง
2. นายสณธิ เพ็งสกุล
3. นายเพทาย ธรฤทธิ์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
2. นางสุวิมล นราอาจ
เงินการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1. นางสาวกิตติญาพร ลายสิงห์
2. นางสาวกิตติภา ชุมพล
3. เด็กหญิงณัฐวรา กาลสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธนัญญา พลายแก้ว
5. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุ่งเขียว
6. เด็กหญิงปุณสิริ คะเณย์
7. เด็กหญิงพลอยลดา หลาวเพ็ชร์
8. นางสาวมณีรัตน์ อ่อนชุม
9. นางสาวสุจิรวดี ฉ้งทับ
10. เด็กหญิงอังคณา พังยาง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางอารัญญา บุญมาก
2. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกทิพย์ สุขอนันต์
เงินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา บำเพ็ญ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายศุภชัย สมพงษ์
เงินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 ศิลปะ-ดนตรี 1. นางสาวศุภดา สุขเกษม
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
เงินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ศิลปะ-ดนตรี 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ เสสน
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
เงินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ 1. นางสาวกิตติคุณ ลิ้มสกุล
2. นางสาวญาณิษา พรหมทอง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางเทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล
เงินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6ภาษาต่างประเทศ 1. นางสาวกชมน ชัยเวช
2. นายณัฐพล วันเครือ
3. นายธีระพงศ์ วงศ์สวัสดิ์
4. นางสาวปัญฐิตา ภวภูตานนท์
5. นายศิวกร อ่อนน้อม
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวมัณฑนา อินทร์คำ
เงินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. นางสาวกรกนก นวลสมศรี
2. นางสาวจุฑาเธียร ศรีเทพ
3. นายชิติพัทธ์ ทนากัณฑ์
4. นางสาวนพรัตน์ คงศรีลัง
5. นางสาวปิ่นภัสสร ชูมณี
6. นางสาวผกามาศ เดชสุวรรณ
7. นายภาคภูมิ ชมภู
8. นายฤทธิไกร ฮั่นสกุล
9. นางสาววรินธร สายสามพราน
10. นางสาวศิรินทิพ ซังทอง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
2. นายเอนก เพ็ชรมาก
3. นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม
เงินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. นางสาวชฎาภรณ์ คงดี
2. นางสาวชนิสรา วีระสุข
3. นางสาวปริษา ธนนนทกุลธร
4. นายวรพจน์ สุวรรณทิพย์
5. นายวิชญะ เดชอรุณ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางวันดี หอมชื่น
2. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
ทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ภาษาไทย 1. เด็กหญิงนราธิป เอี่ยมชื่น
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาววิชุดา จำปาสด
ทองแดงการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 ภาษาไทย 1. นางสาวนงนภัส ดาวสุวรรณ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล
ทองแดงการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์1. เด็กหญิงนภัสสร ชูช่วยสุวรรณ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาววาสนา อินทกรูด
ทองแดงการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์1. นายเฉลิมชัย สุขขี
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาววาสนา อินทกรูด