ผลการแข่งขัน 46ICT ปีการศึกษา 2562

นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วันที่ 8 – 10 กันยายน 2562

เหรียญรายการรายชื่อนักเรียนรายชื่อครู
ทองการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-61. นางสาวทชพร สุขเจริญ
2. นายฤทธิไกร ฮั่นสกุล
3. นายเสรีชัย สิงห์กลม
1. นางกชพร เรืองรอง
2. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
ทองการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.61. นายทินภัทร ศฤงคาร
2. นายธันยธรณ์ คงตุก
3. นางสาวไพลิน สุขสวัสดิ์
1. นางศิริลักษณ์ ชูช่วย
2. นางสาวอรสุมา ขานทอง
เงินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 1. นางสาวชุติรัตน์ คงสา
2. นางสาวสุวลี วิเชียร
3. นางสาวเมษา เลื่อมใสสุข
1. นางสาวบุญเรือน เพอบาน
2. นางสาวมนปริยา ราชรักษ์
เงินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-61. นางสาวรัตภรณ์ ชัยชนะ
2. นายสุริยาวุธ คงดี
3. นางสาวอรยา อ่อนน้อม
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
2. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
ทองแดงการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 1. เด็กชายคเนศ เดชอรุณ
2. เด็กชายณัฐพล ยิ้มน้อย
3. เด็กชายธนวรรษ กาญจนารัตน์
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
2. นายสุเมฆ สุวรรณสาม