46ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

กิจกรรมรางวัลรายชื่อนักเรียนรายชื่อครู
การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6เหรียญทอง1. นางสาวไพลิน สุขสวัสดิ์
2. นางสาวสาวิตรี เกิดเกลี้ยง
3. นายณัฐิวุฒิ บำรุง
1. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม
2. นางสาวอรสุมา ขานทอง
นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6
ทองแดง1. นางสาวทชพร สุขเจริญ
2. นายฤทธิไกร ฮั่นสกุล
3. นายเสรีชัย สิงห์กลม
1. นางวรัญญา บุญเกลี้ยง
2. นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 เงิน1. นางสาวรัตภรณ์ ชัยชนะ
2. นายสุริยาวุธ คงดี
3. นางสาวอรยา อ่อนน้อม
1. นางวรัญญา บุญเกลี้ยง
2. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 ทองแดง1. เด็กชายจุลจักร มาศจร
2. เด็กชายเกษมสุข ริยาพันธ์
3. เด็กชายไกรสรณ์ ชินวงศ์
1. นางสาวศุภลักษณ์ จรัสบุษราคัม
2. นายสุเมฆ สุวรรณสาม
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ทองแดง1. นายทศพล ชื่นหน่วงทรัพย์
2. นายภานุเดช ดำอินทร์
3. นายวันเฉลิม พรหมจันทร์
1. นางสาวณิชากร เส้งสุย
2. นายสุเมฆ สุวรรณสาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *